Informacje dla kandydatów do naszej szkoły


Rekrutacja


W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  wnioski/podania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

od 13 maja od godz 8.00 do 20 maja do godz. 15.00

15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży: szkoły branżowej I st., technikum i liceum ogólnokształcącego.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej):


od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00


Kandydaci składają dokumenty do nie więcej niż trzech szkół (chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół), w tym: 

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoy podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły,

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/w szkole podstawowej,

 

- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

16 lipca 2019 godz.12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00                                                                                                

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe


25 lipca  2019   godz. 12.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Więcej informacji na temat terminów rekrutacji oraz wykaz konkursów uwzględnianych przy rekrutacji można znaleźć na witrynie Kuratorium


Do formularza rekrutacyjnego kandydaci załączają:


  1. Punktortrzy fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie, cztery fotografie w przypadku klas szkoły branżowej: ślusarz, elektryk),

  2. Punktorkartę zdrowia,

  3. Punktorkandydaci – laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają do formularza dyplom laureata(finalisty),

  4. Punktorświadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egz. z klasy VIII szkoły podstawowej,

  5. Punktorpotwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (dostarczane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły),Kryteria na rok  2019/20 - są już dostępne w dziale  “Dokumenty”.
Aktualne formularze- podania  będą dostępne w dziale  “Dokumenty”  w kwietniu.