Informacje dla kandydatów do naszej szkoły


Rekrutacja


W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych wnioski/podania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

od 10 maja od godz 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: szkoły branżowej I st., technikum i liceum ogólnokształcącego.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum):


od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00


Kandydaci składają dokumenty do nie więcej niż trzech szkół (chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół), w tym: 

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 

- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.Więcej informacji na temat terminów rekrutacji oraz wykaz konkursów uwzględnianych przy rekrutacji można znaleźć na witrynie Kuratorium


Do formularza rekrutacyjnego kandydaci załączają:


  1. Punktortrzy fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie, cztery fotografie w przypadku klas  ZSZ: ślusarz, elektryk),

  2. Punktorkartę zdrowia,

  3. Punktorkandydaci – laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają do formularza dyplom laureata(finalisty),

  4. Punktorświadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  5. Punktorpotwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (dostarczane po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły),Kryteria na rok  2018/19 - są już dostępne w dziale  “Dokumenty”.
Aktualne formularze- podania  będą dostępne w dziale  “Dokumenty”  w kwietniu.