Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie pierwszego roku trwania projektu pt. „DOBRE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU NA RYNKACH PRACY UNII EUROPEJSKIEJ”


Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zakończył realizację pierwszego roku projektu pt. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pracy Unii Europejskiej”. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. W roku szkolnym 2009/2010 w realizacji projektu wzięło udział 201 uczniów, z których większość pochodzi ze wsi.
W ramach projektu zostały zorganizowane wycieczki m.in. do Poznania na targi oraz do Elektrownii Bełchatów. Młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała materiały i pomoce dydaktyczne. Zostały zakupione również pomoce dydaktyczne, z których młodzież często korzystała podczas zajęć.

Poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych młodzież dużo lepiej zdała egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na podstawie przeprowadzanych ankiet młodzież stwierdziła, że chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Uważa je za atrakcyjne, z poziomem dostosowanym do ich możliwości. Uczniowie są zadowoleni również ze sposobu prowadzenia zajęć i pozytywnie oceniają prowadzącego. Zadeklarowali również chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach tego projektu, również w przyszłym roku szkolnym.
Nabór na kolejny rok realizacji projektu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2010 po przerwie wakacyjnej.