Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt

„NAUKA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych został opracowany projekt pn. „Nauka szansą na lepszą przyszłość”, którego projektodawcą i beneficjentem jest Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Projekt zakłada objęcie wsparciem wyselekcjonowaną grupę 543 uczniów. Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej na terenie powiatu kozienickiego. Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas od 1 do 3 liceum ogólnokształcącego.
Projekt będzie realizowany od 01.09.2010r. do 30.06.2012r. Dzięki tym zajęciom uczniowie uzupełnią brakującą wiedzę, która pomoże im zdać poprawnie egzamin maturalny oraz przyczyni się do poprawy ich ocen i aktywniejszej pracy na lekcjach.
Działania przewidziane w projekcie obejmować będą:


   Zakłada się, że dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele:
    wzrost wiedzy i umiejętności,
    rozwój zainteresowań i zdolności interpersonalnych uczniów,

    zwiększenie aktywności społecznej uczniów oraz wzrost poziomu kreatywności,
    poprawa wyników nauczania, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie kształcenia,
    oraz rozwinięcie przedsiębiorczości naszej młodzieży.

    Nabór na zajęcia zostanie zakończony 30.09.2010r.
    Informacji o projekcie oraz na temat naboru na poszczególne zajęcia udziela: Pani Anna Marchewka – koordynator projektu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00. do 14.30, pokój nr 18 w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72.

    Podczas naboru będzie przestrzegana zasada równości szans i płci.