Wiktoria Cytryniak ze stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w województwie mazowieckim.

W roku szkolnym 2021/2022 realizowana jest siódma edycja „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”. Do grona 475 stypendystów należy również Wiktoria Cytryniak, uczennica I klasy o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzonym językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Program stypendialny realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Otrzymane środki mogą być przeznaczone m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu, itp.

Pasted Graphic


W ramach przyznanego stypendium Wiktoria realizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) w obszarze języka angielskiego oraz chemii. Opiekunem stypendystki jest Pani Maria Hajduk.
Głównymi celami IPREU Wiktorii są:
  • rozwijanie pasji i znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w obcym języku;
  • wzbogacenie słownictwa, w tym specjalistycznej terminologii chemicznej oraz rozwijanie kompetencji językowych w zakresie sprawności mówienia, pisania i słuchania;
  • kształtowanie samodzielności w poszerzaniu wiedzy językowej i chemicznej;
  • rozwój zdolności badawczych i twórczego myślenia, ćwiczenie zdolności analizy i wyciągania wniosków;
  • rozwijanie zainteresowań chemicznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce w życiu codziennym, w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.
W kierunku osiągnięcia tych zamiarów zaplanowanych zostało szereg działań, które Wiktoria sukcesywnie realizuje według harmonogramu opracowanego od września 2021 roku do końca sierpnia 2022 roku.